ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านลาด
หมู่ที่ 7 ถนนสายสุทธิ์ ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 032-492366-8 เบอร์โทรสาร 032-492367 ต่อ 155
Email : banlat740@gmail.com
สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 201
กองคลัง ต่อ 101
กองช่าง ต่อ 202
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต่อ 203
กองการประปา ต่อ 102
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่อ 032-492370
โทรสาร 032-492367 - 8 ต่อ 155
การประปาฝ่ายผลิตเทศบาลตำบลบ้านลาด เบอร์โทรศัพท์ 032-492369
email : admin@banlat.go.th, saraban@banlat.go.th


GPS : 13.0495253,99.9168016