เทศบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 1-3 of 3 results.
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านลาด เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านลาด เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙