รายละเอียดแนบท้ายร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน และร่างประกาศซื้อและร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

เทศบาลตำบลบ้านลาดขอเผยแพร่ร่าง TOR เรื่อง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  และร่างประกาศซื้อและร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้การกำหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อดังกล่าวเป็นไปด้วยความรอบคอบ เหมาะสม เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขที่เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อดังกล่าวพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป สามารถใช้สิทธิวิจารณ์ เสนอแนะ ให้เทศบาลทราบโดยตรง ภายในระวะเวลา 3 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2562) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  ทั้งนี้  วิธีการแสดงความคิดเห็นอยู่ในเอกสารที่เผยแพร่แล้ว

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง