ประกาศเทศบาลตำบลบ้านลาด เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ในการติดต่อราชการของเทศบาลตำบลบ้านลาด

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลบ้านลาด ได้สนองรับนโยบายการเป็นรัฐบาลดิจิทัล และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่างงานบริการงานด้านต่างๆ จากเทศบาลตำบลบ้านลาด ที่กำหนดให้ยกเรียกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อประกอบการพิจารณาต่างๆ เทศบาลตำบลบ้านลาดจึงขอประกาศยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ในการติดต่อราชการของเทศบาลตำบลบ้านลาด เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ให้ประชาชนทราบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลฯ และประชาสัมพันธ์ผ่านทางโซเชี่ยลมีเดียอีกทางหนึ่งด้วย 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง