ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลบ้านลาด ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ผู้ใช้บริการ ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน รอบ 2 (ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2564) เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพั๖นาการให้บริการประชาชนของภาครัฐ โดยสามารถทำแบบสอบถามผ่าน QR code ของ กพร.

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง