ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านลาดได้เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 นั้น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ดำเนินการประมวลผลและประกาศผลการประเมินดังกล่าวแล้ว ซึ่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลบ้านลาด ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ A ได้คะแนน 85.72

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!