ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1 นางสาวหนึ่งฤทัย สุวรรณรัตน์ 2 นางสาวพิมลภัส ยิ่งยง 

3 นางสาวพรรณนาราย บุตรเล็ก โดยให้ผู้มีรายชื่อ เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบล

บ้านลาด หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง