แผนป้องกันการทุจริต

Displaying 16-20 of 29 results.
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการการให้ผู้มีส่่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
มาตรการการส่งเสริมคุณะรรมและความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562