แผนป้องกันการทุจริต

Displaying 1-5 of 35 results.
ประกาศข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงาน
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร Enterprise Risk Management policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร