การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ 2565

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

*** เทศบาลตำบลบ้านลาด เปิดรับลงทะเบียนเพื่อเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 

1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

1.1 มีสัญชาติไทย

1.2 ภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาดตามทะเบียนบ้าน

1.3 ผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2566 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2566 (เกิดตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย. 2505 - 1 ก.ย. 2506) และผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปี ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพมาก่อน และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านลาด (ซึ่งผู้สูงอายุที่เคยลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ณ อปท.แห่งอื่นมาก่อน และได้้ยายที่อยู่ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564 สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2564 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่รับลงทะเบียน จะเป็นผู้เบิกจ่ายเงินได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 (ตกเบิก))

1.4 ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่

    ก) ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

    ข) ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    ค) ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ

     บุคคล (ก) (ข) หรือ (ค) ไม่รวมถึงคนพิการหรือผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หรือผู้ที่ได้รับสวัสดิการอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี

2. เบี้ยความพิการ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

2.1 มีสัญชาติไทย

2.2 ภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาดตามทะเบียนบ้าน

2.3 มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

3.1 มีสัญชาติไทย

3.2 ภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาดตามทะเบียนบ้าน

3.3 มีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่า "เป็นผู้ป่วยเอดส์" เท่านั้น

เอกสารประกอบการยื่นลงทะเบียน

กรณียื่นด้วยตนเอง

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่ทีรูปถ่าย

2. ทะบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านตัวจริง (ที่เป็นปัจจุบัน)

3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เป็นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหว)

4. บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการตัวจริงพร้อมสำเนา (กรณียื่นรับเบี้ยความพิการ)

5. ใบรับรองจากแพทย์ที่ระบุว่า "เป็นผู้ป่วยเอดส์" เท่านั้น

กรณีมอบอำนาจ

1. เอกสารหลักฐานของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ (ตามกรณียื่นด้วยตนเอง)

2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ

3. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านตัวจริงพร้อมสำเนา (ที่เป็นปัจจุบัน) ของผู้รับมอบอำนาจ

4. หนังสือมอบอำนาจ

หมายเหตุ  :  1. ผู้สูงอายุเปิดรับลงทะเบียนช่วงที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 พฤศจิกายน 2564

                     2. คนพิการเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และจะเป็นผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการในเดือนถัดไปจากเดือนที่ลงทะเบียน

                     3. ผู้ป่วยเอดส์สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เพื่อเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพในเดือนตุลาคม 2565                                 เป็นต้นไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง