ประชาสัมพันธ์ผลการประเมิน ITA

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านลาดได้เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างเดือนกุมพาพันธ์ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 นั้น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ดำเนินการประมวลผลและประกาศผลการประเมินดังกล่าวแล้วซึ่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลบ้านลาด โดยเป็นหน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA (96.33 คะแนน) ผ่านการประเมิน             

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง