ครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลบ้านลาด ประจำปี ๒๕๖๔

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลบ้านลาด ประจำปี ๒๕๖๔
การทำสายคล้องแมสและสบู่เหลวสมุนไพรป้องกันภัยโควิด๑๙ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ้านลาด โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง