โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วัดไม้รวกสุขาราม และ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านลาด ชั้น ๓

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยในช่วงเช้าได้มีกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ฟังธรรม ชำระจิต ณ สัดไม้รวกสุขาราม และได้จัดอบรมให้ความรู้การบริหารงานเพื่อความโปร่งใส โดยปลัดเทศบาล การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต “เรื่อง การส่งเสริมความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการทุจริตในการทำงานราชการ” โดยปลัดเทศบาลตำบลบ้านลาด และนิติกร และการให้ความรู้ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ อีกทั้ง ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ร่วมกันประกาศเจตนารมย์ป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดไม้รวกสุขาราม และ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านลาด ชั้น ๓ 
 
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง