ประกาศเทศบาลตำบลบ้านลาด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

    เทศบาลตำบลบ้านลาดขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกจำนวน 1 ราย ได้แก่ 1.นางนิตยา วิบูลย์ศิริชัย ตำแหน่ง/ระดับ เจ้าพนักงานการ

เงินและบัญชีชำนาญงาน และผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 1 ราย ได้แก่ 1.นางสาวนภัสกร สุวรรณคลี่ ตำแหน่ง/ระดับ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เนื่องจากคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ 

     สำหรับรายวิชาการสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!