ประกาศเทศบาลตำบลบ้านลาด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลลตำบลบ้านลาด ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดังนี้

ลำดับที่ 1 นางสาวหนึ่งฤทัย สุวรรณรัตน์ 

ลำดับที่ 2 นางสาวพิมลภัส ยิ่งยง  

ลำดับที่ 3 นางสาวพรรณนาราย บุตรเล็ก 

โดยผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1 และ2 มารายงานตัว ณ เทศบาลตำบลบ้านลาด ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ และทางเทศบาลจะ

เรียกผู้สอบได้ลำดับถัดไปมาแทน ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง