ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลบ้านลาดมีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่ง 1.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยผู้มีความประสงค์ขอโอนสามารถยื่นคำร้องขอโอน พร้อมสำเนาทะเบียนประวัติ หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากผุู้บังคับบัญชา ได้ที่สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านลาด ในวันและเวลาราชการ 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง