มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้น้ำประปาของเทศบาลตำบลบ้านลาด

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านลาด เรื่อง มาตรการการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้น้ำประปาของเทศบาลตำบลบ้านลาด โดยมีรายละเอียดดังนี้ "ให้ลดหย่อนค่าน้ำประปา ให้กับผู้ใช้น้ำประปาของเทศบาลตำบลบ้านลาดทุกราย เว้นแต่เป็นผู้ได้รับลดหย่อนอยู่ก่อนแล้ว ในอัตราร้อยละ 10 
ของค่าน้ำปกติ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2563"  เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง