การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านแอปพลิเคชัน KhunLook ในระหว่างปิดการเรียนการสอน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า กระทรวงสาธารณสุข สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์จังหวัดเชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ ร่วมกันพัฒนาและให้การสนับสนุนทางวิชาการ มาใช้ในการส่งเสริมและประเมินพัฒนาการ รวมทั้งติดตามการเจริญเติบโต และสุขภาพของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา และขอความร่วมมือ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน KhunLook ติดตั้งในโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบสมาร์ทโฟน ได้ทั้งในระบบ iOS และระบบ Android เพื่อใช้ประเมินพัฒนาการ รวมทั้งติดตามการเจริญเติบโตและสุขภาพของเด็กอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Google Play และ App Store

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง