รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านลาด ประจำปีการศึกษา 2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านลาด เปิดรับสมัครเด็กเล็ก อายุครบ ๒ ปี ๖ เดือน (เกิดปี ๒๕๕๙ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐) เพื่อทำการคัดเลือกให้ เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านลาด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รับสมัครระหว่างวันที่ ๒๐ เมษายน – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารการสมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านลาด 

ทั้งนี้ กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!