ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 22 มิถุนายน 2563 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 4)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 7 เมษายน 2563 รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 เมษายน 2563 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 3)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 มกราคม 2563 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 2)
 ประเภท : สถิติการเงิน 7 ตุลาคม 2562 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 1)
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 4 ตุลาคม 2562 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 4 ตุลาคม 2562 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 30 ตุลาคม 2560 รายงานสถานะทางการเงินเทศบาลตาบลบ้านลาด ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๐